Algemene Voorwaarden Dissim Design

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Dissim Design, een eenmanszaak gespecialiseerd in grafisch ontwerp. Door gebruik te maken van mijn diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

1. Definities

  • Dissim Design: De eenmanszaak van Katarzyna Ewa Czyzewska, gevestigd in Lelystad op Scheldestraat 17, binnenkort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Dissim Design.
  • Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van een of meer diensten of producten van Dissim Design.
  • Diensten: Alle grafisch ontwerpwerkzaamheden, inclusief maar niet beperkt tot logo-ontwerp, branding, drukwerk en digitale ontwerpen.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Dissim Design.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3. Offertes en Aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Dissim Design zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.

 

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Dissim Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dissim Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

6. Wijziging van de Overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

 

7. Leveringstermijnen

7.1 Alle door Dissim Design genoemde of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Dissim Design bekend waren. Dissim Design spant zich in genoemde termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

7.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor hem uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Dissim Design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Dissim Design.

8.2 Dissim Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

9. Overmacht

9.1 Dissim Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dissim Design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dissim Design niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

10. Intellectuele Eigendom

10.1 Alle door Dissim Design verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dissim Design worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

10.2 Dissim Design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

11. Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dissim Design partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dissim Design gevestigd is.

 

12. Wijziging van de Voorwaarden

12.1 Dissim Design is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

12.2 Dissim Design zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Contact

Dissim Design
Scheldestraat 17
E-mail: info@dissim.nl
Telefoon: 0623505833